Spring naar content

Voorwaarden waardebonactie
Winst uit je woning

Waardebonnen zijn inwisselbaar op www.winstuitjewoning.nl. Door een waardebon in te wisselen verbindt u zich zowel aan de Algemene Voorwaarden van Winst uit je woning: Samen inkopen BV (‘Winst uit je woning’) welke zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 30288571, eveneens gepubliceerd op https://winstuitjewoning.nl/actie/voorwaarden/, van welke voorwaarden wij u op verzoek een exemplaar toezenden, alsook de voorwaarden voor de waardebonactie zoals deze hieronder omschreven zijn:


Inleidend

 1. Deze actie is naar aanleiding van de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen opgezet door uw Gemeente, in samenwerking met Winst uit je woning. Met deze actie wil de Gemeente stimuleren dat bewoners van bestaande woningen energiebesparende maatregelen treffen. Naast onderhavige voorwaarden is op deze actie de ‘Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen’ van uw Gemeente van toepassing.
 2. Waardebon: het unieke nummer/ de tekstcode zoals deze kenbaar is gemaakt bij brief aan bewoners/huiseigenaren van participerende gemeenten.
 3. Code waardebon: een door de gemeente of Winst uit je woning uitgegeven unieke code die eenmalig recht geeft op een terugbetaling binnen deze regeling.
 4. Declarant: de natuurlijk persoon, zijnde bewoner van een bestaande woning binnen de Gemeente, aan wie een waardebon is gezonden en door- of namens wie de waardebon met de overige gevraagde gegevens wordt ingediend.
  Geldigheid
 5. Een waardebon is uitsluitend inwisselbaar voor energiebesparende maatregel(en) en/of diensten die worden uitgevoerd/toegepast in, aan of op de bestaande woning van de aanvrager.
 6. Een waardebon is uitsluitend inwisselbaar door- of namens de Declarant aan wie Winst uit je woning en/of de Gemeente de waardebon heeft doen toekomen.
 7. De waardebon heeft een beperkte geldigheid en is uitsluitend in te wisselen vanaf het moment dat de bewonersbrief met hierin de waardebon kenbaar is gemaakt aan de desbetreffende huiseigenaar, dus vanaf 1 november 2021 tot en met uiterlijk 31 juli 2022.
 8. Een aanvraag kan meerdere maatregelen en/of diensten bevatten, zolang deze de waarde van de waardebon maar niet overstijgen.
 9. De waardebon is uitsluitend geldig voor gekochte producten en diensten waarvan is vastgesteld dat zij een energiebesparend effect hebben, wat blijkt uit de aanwezigheid van het product (of de productgroep) of de dienst op de ‘Productenlijst
  Waardebonnen Energiebesparing – Regeling Reductie Energiegebruik Woningen’ zoals is opgenomen in de subsidieregeling van de Gemeente waarbinnen de bestaande woning gelegen is. Declarant dient desgevraagd te kunnen aantonen dat het gekochte product voldoet aan deze eisen. Indien het product niet voldoet aan de gestelde eisen zal geen terugbetaling plaatsvinden.
 10. De waardebon geeft recht op een vergoeding ter waarde van de gekochte goederen of diensten, met een maximumbedrag dat benoemd wordt op het uitgiftebewijs van de waardebon. Indien het totaalbedrag van de gekochte goederen hoger is dan de waarde van de waardebon, zal er slechts tot het maximumbedrag van de waardebon uitbetaald worden.
 11. Iedere waardebon is eenmalig bruikbaar. Wordt niet het gehele bedrag ineens gedeclareerd, dan komt het restbedrag te vervallen.
 12. De waardebon is slechts inwisselbaar als waarde van de gekochte goederen of diensten het minimumbedrag zoals vermeldt in de subsidieregeling van de Gemeente waarbinnen de bestaande woning gelegen is overstijgt.
 13. De waardebon is niet overdraagbaar of aanpasbaar en niet inwisselbaar voor geld.
  Wijze van declareren
 14. A. De energiebesparende producten dienen eerst door Declarant te worden gekocht en kunnen vervolgens, gebruik makende van de waardebon, worden gedeclareerd.
  B. Indien de producten door de Declarant worden gekocht bij een webshop met een overeenkomst met Winst uit je woning kan de waardebon worden gebruikt om mee af te rekenen en is het niet nodig om het aankoopbedrag voor te schieten. De declarant gaat er in dit geval mee akkoord om zijn vouchergelden te gebruiken voor het betalen van de bestelling aan de webshop.
 15. De waardebon is uitsluitend inwisselbaar en geldig voor producten die zijn gekocht bij een (web)winkel die in Nederland is gevestigd.
 16. Declareren kan uitsluitend door de unieke code van de ontvangen waardebon in te voeren op de daarvoor aangewezen kanalen, bijvoorbeeld https://winstuitjewoning.nl.
 17. Tijdens het declareren van de gekochte goederen dient Declarant een aantal gegevens over te leggen, onder meer om een spoedige en correcte verwerking van de aanvraag mogelijk te maken en het recht op terugbetaling te kunnen verifiëren indien van toepassing. Afhankelijk van de route van aanschaf van de producten worden onderstaande gegevens (gedeeltelijk) gevraagd:
  a. Volledige naam en adresgegevens
  b. Contactgegevens telefoon, mobiel en/of email
  c. IBAN-rekeningnummer waarop het bedrag na positieve verificatie gestort zal worden (uitsluitend indien declaratie op wijze van 14.a wordt ingediend).
  d. De gekochte producten
  e. Foto (of fysieke kopie) van de kassabon
  f. Uniek kassabonnummer
  g. Indien de kassabon onvoldoende specifiek is, een ander document waaruit blijkt dat de gekochte producten /diensten aan de gestelde voorwaarden voldoen
  h. Informatie over het verkooppunt (winkellocatie en winkelketen)
  i. verklaring dat de energiebesparende maatregel(en) en/of diensten worden uitgevoerd/toegepast in, aan of op de bestaande woning van de aanvrager
  j. Indien gewenst een verklaring dat de aangeschafte maatregel(-en) en/of diensten zijn besteed aan maatregel(-en) en/of diensten zoals opgenomen in de Productlijst
  Voor overige doeleinden van deze gegevensverwerking wordt verwezen naar de Privacy Statement, te vinden via https://winstuitjewoning.nl/actie/voorwaarden/

  Terugbetaling
 1. Indien betaald wordt op de manier van artikel 14 lid A, en na validatie van de gegevens blijkt dat Declarant recht heeft op terugbetaling van (een deel van) het aankoopbedrag gemaximeerd tot de waarde van de waardebon, wordt het te betalen bedrag zo spoedig mogelijk aan Declarant overgemaakt op het door Declarant opgegeven IBAN-rekeningnummer. In geval van artikel 14 lid B wordt het aankoopbedrag niet betaald aan de Declarant aangezien er direct betaald is met de unieke waardeboncode.
 2. Het is niet mogelijk om na het declareren van de waardebon het IBAN-rekeningnummer aan te passen.
 3. De aangeschafte maatregelen en/of diensten dienen uiterlijk op 31 juli 2022 te zijn aangebracht/uitgevoerd door/namens Declarant.
 4. De Gemeente, Winst uit je woning en overige betrokken organisaties (en door hen aangewezen personen) behouden zich het recht voor om ter plekke te controleren of de gedeclareerde maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd en tot energiebesparing leiden.
 5. Indien de gedeclareerde maatregelen niet zijn uitgevoerd of om enige andere reden niet voor vergoeding in aanmerking komen, is de declarant verplicht het gedeclareerde bedrag terug te betalen aan de uitkerende organisatie.
 6. Alleen originele waardebonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op eerste verzoek aan Winst uit je woning te worden verstrekt. Declarant dient de waardebon (inclusief de unieke code) derhalve zorgvuldig te bewaren. Winst uit je woning en de Gemeente hebben het recht om terugbetaling op te schorten tot ontvangst van de originele waardebon en code.
 7. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen onbevoegd/oneigenlijk gebruik door derden) of verlies (waaronder tevens begrepen het wissen), zal géén vergoeding plaatsvinden, óók indien Declarant ten aanzien van het gebeurde geen verwijt te maken valt.
  Overig
 8. Er geldt per individuele gemeente een vastgesteld subsidieplafond; indien dit plafond bereikt is, verliest de waardebon zijn waarde. In dat geval zal Declarant geen vergoeding ontvangen.
 9. Indien een waardebon verloren of kwijt is, kan de inwoner de code opnieuw opvragen bij Winst uit je woning. Winst uit je woning behoudt het recht om hier controle op uit te voeren en te beoordelen of de aanvrager recht heeft op de waardebon volgens de richtlijnen van de subsidieregeling.
 10. De inhoud van deze voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten, druk-, en zetfouten en interpretatie. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de directie van Winst uit je woning waarvan het besluit niet voor beroep vatbaar is.
 11. Het is niet toegestaan waardebon op welke wijze dan ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 12. Winst uit je woning behoudt zich het recht voor om, indien voortzetting naar haar oordeel niet langer mogelijk of opportuun is, de geldigheid van de waardebon(nen) voortijdig te beëindigen. Op dat moment niet gevalideerde waardebonnen komen niet (langer) voor terugbetaling /inwisseling in aanmerking.
 13. Indien waardebonnen om welke reden dan ook niet (langer) voor terugbetaling /inwisseling in aanmerking komen, zal dit nimmer tot enige aansprakelijkheid van Winst uit je woning en/of de Gemeente leiden.
 14. Het is niet toegestaan waardebonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 15. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat de waardebon/code ongeldig kan worden verklaard, zonder dat daarbij aanspraak kan worden gemaakt op een nieuwe waardebon/code.
 16. Winst uit je woning behoudt zich het recht om deze actie te allen tijde te beëindigen, te verlengen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Hiervoor is geen aankondiging of instemming vereist. Declarant wordt aangeraden om de actievoorwaarden (telkens) vóór het gebruik en validatie van een waardebon te raadplegen. Door het indienen van een verzoek om terugbetaling, aanvaardt Declarant de op dat moment geldende (al dan niet gewijzigde) actievoorwaarden.

  Heb je nog vragen en/of opmerkingen over deze actie?
  Neem dan contact op met Winst uit je woning via info@winstuitjewoning.nl.