Spring naar content

Interview wethouder Dorus Klomberg

afbeelding van wethouder dorus klomberg gemeente Rheden wandelend op de posbank
Wethouder Dorus Klomberg
– Gemeente Rheden –

De afgelopen vier jaar had u het Klimaatprogramma in uw portefeuille. Hoe kijkt u terug op deze periode?

De klimaatopgave die er ligt is een groot en belangrijk onderwerp. Hierover is veel gesproken en het is zeker geen gemakkelijke opgave. Ook als bestuurder heb ik met behoorlijk wat dilemma’s te maken gehad. Samenwerken aan de CO2-reductie is heel erg belangrijk, niet alleen lokaal, maar juist ook regionaal, landelijk en internationaal. Ik vond het tijd dat we ook echt de handen uit de mouwen zouden steken en samen aan de slag zouden gaan. Mijn motto was dan ook: “Minder praten, meer doen” en vooral de nadruk leggen op het feit dat de energie die we niet gebruiken, ook niet opgewekt hoeft te worden. Dat wilde ik bereiken door minder focus op uitgebreide beleidsstukken en plannen te leggen en meer op resultaten waar onze inwoners nu en toekomstige generaties wat aan hebben.

In de klimaataanpak stond onder andere benoemd dat u wilde inzetten op bewustwording? Is dat gelukt?

Ik durf zeker te stellen dat we de CO2-reductie stevig op de agenda hebben weten te zetten. In het begin van mijn periode als wethouder zijn we gestart met de klimaatkaravaan. Ook in die periode heb ik al veel inwoners en ondernemers bezocht. Zij vertelden en lieten mij zien wat er allemaal al in onze mooie gemeente gebeurt. Van die bezoeken hebben we filmopnames (De Groene Hesjes – Duurzaamheid, Klimaat en Energie) gemaakt omdat juist die inwoners en ondernemers andere kunnen inspireren. Ook startten we een nieuwsbrief op en gaandeweg merkten we een grote behoefte aan een centrale plek waar informatie te vinden is en waar inwoners en ondernemers elkaar inspireren. Dat leidde tot deze website: www.watisjouwrheden.nl en bijbehorende social media. Een platform waaraan wij nog steeds werken en waarmee wij in de toekomst steeds meer inwoners hopen te bereiken.

En hoe staat het met initiatieven in de gemeente?

Dat steeds meer inwoners en ondernemers bewust raakten van de urgentie, blijkt ook uit het grote aantal initiatieven dat is ontstaan in de afgelopen jaren en de vele, soms ook moeilijke, gesprekken die ik heb gevoerd. Gelukkig merk ik dat het aantal energiegroepen blijft stijgen, dat inwoners en ondernemers met elkaar in gesprek zijn en we hebben ons verbonden aan het Platform Klimaataanpak Rheden. Mooie voorbeelden van initiatieven vind ik het kleinschalige zonneveld De Bocht, het idee voor energieopwekking door zon op de kop en langs de A348 en in toenemende mate de opwekking van energie door zonnepanelen op daken te plaatsen.

Ik merk echt dat iedereen zijn steentje wil bijdragen, daar ben ik blij mee. En ik ben vooral trots op een ieder die zich hoe groot of klein ook, inzet! Maar dat er ook heel veel vragen en zorgen zijn snap ik maar al te goed, want sommige oplossingen zijn groot en hebben een behoorlijke impact.

Wethouder Dorus Klomberg in gesprek met dhr. Van Leeuwen, in een weiland vanwege de anderhalve meter afstand.

Hoe dragen inwoners nog meer hun steentje bij dan?

We hebben veel geïnvesteerd in verschillende campagnes om energiebesparing te stimuleren. We hebben verteld en laten zien wat je zelf kunt doen. Soms zijn dat kleine aanpassingen als het kiezen voor LED-verlichting, tochtstrips en je CV bijvoorbeeld op 60 graden te zetten. Met de waardebonnen actie hebben we bereikt dat veel huurders en woningeigenaren energiebesparende producten konden aanschaffen. Ook werken we samen met Regionaal Energie Loket waar inwoners terecht kunnen voor besparingstips.

En als we het over de wat grotere maatregelen hebben? Wat heeft u dan bereikt?

We zien dat veel inwoners gebruik maken van de ‘Toekomstbestendig wonen regeling’. Een regeling waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Ook wordt er flink gebruik gemaakt van centrale inkoopacties om bijvoorbeeld zon op daken te realiseren of isolatiemaatregelen te treffen.
In aansluiting hierop ben ik ook zeker blij met het feit dat we het voor elkaar hebben gekregen dat de mogelijkheden voor zonnepanelen op woningen binnen het beschermd dorpsgezicht en monumenten verruimd zijn.

U gaf in het begin van dit interview aan dat u minder focus op uitgebreide beleidsstukken wilde. Toch zijn er behoorlijk wat documenten langs de gemeenteraad gekomen. Hoe zit dat?

Dat klopt inderdaad. Vanuit het landelijke klimaatprogramma liggen er regionale en lokale opdrachten om de klimaatdoelen te halen. Dat betekent ook dat er stukken moeten worden geschreven en daarover besluiten moeten worden genomen. Daar ontkom je echt niet aan. Zo hebben we bijvoorbeeld regionaal gewerkt aan de RES waarover de gemeenteraad een besluit moest nemen.

En hebben we gewerkt aan de beleidskaders Energie & Landschap en Samen Energie Opwekken. Zo weten we waar eventuele ruimte is en welke voorwaarden we meegeven voor energieprojecten. We hebben een bijzondere gemeente met veel beschermde natuurgebieden en juist daarom zijn we ook druk bezig met maatregelen om hittestress en verdroging tegen te gaan. Dit doen we lokaal maar vooral ook in regioverband, samen met de waterschappen in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

De behandeling bij de gemeenteraad van deze beleidskaders heeft zelfs geleid tot het instellen van een burgerberaad over het brede vraagstuk. Dat is een mooi instrument om onze inwoners en ondernemers nog meer aan het woord te laten bij het gezamenlijk vinden van antwoorden op vragen en oplossingen.

Daarnaast werkten we ook aan de eerste stappen om de inzet van duurzame bronnen voor de verwarming van onze woningen ter vervanging van aardgas mogelijk te maken. De Warmte transitie visie is vastgesteld en de wijk Dieren-West is gekozen als pilotwijk voor een eerste WUP (Wijk uitvoeringsplan). Samen met inwoners en verschillende externe partijen wordt gewerkt aan een aanpak die kan slagen in deze wijk en mogelijk een voorbeeld kan zijn voor andere wijken.

En als u nu eens vooruitkijkt?

De uitdaging blijft onverminderd groot. Alle kleine beetjes helpen en met de grotere oplossingen kunnen we ook wat grotere stappen zetten in het bereiken van de klimaatdoelen. We doen dit echter allemaal wel voor het eerst, overheden en ook inwoners en ondernemers, dus moeten we accepteren dat er fouten worden gemaakt en afslagen gemist.

Zolang we elkaar en ons gezamenlijk belang voor een duurzame toekomst vasthouden, we blijven leren en ontwikkelen, dan ben ik ervan overtuigd dat we steeds dichter bij het bereiken van dat doel komen.

Volg ons op