Spring naar content

Het klimaatakkoord

Zowel internationaal als nationaal zijn er afspraken gemaakt en doelen afgesproken over het tegengaan van klimaatverandering, het terugdringen van broeikasgassen en over het aanpassen aan klimaatverandering. In Nederland hebben we een Klimaatakkoord. Dit is een overeenkomst tussen veel overheden, organisaties en bedrijven in Nederland om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Iedereen krijgt met het Klimaatakkoord te maken.

Het doel van de gemeente Rheden

Rheden wil in 2040 een klimaatbestendige en CO2-neutrale gemeente zijn. Dat betekent dat we straks bestand zijn tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering en dat we alle energie (warmte en elektriciteit), die nodig is voor wonen, werken, industrie, vervoer en recreëren op een duurzame manier opwekken. Dus zonder dat daar CO2 bij vrijkomt. De belangrijke en eerste stap hiernaartoe is energiebesparing. Want wat we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken. Andere belangrijke stappen zijn het maximaal benutten van ‘zon op daken’, de duurzame opwek van warmte en grootschalige opwek, bijvoorbeeld met windmolens.

Lees meer over:

Wat is onze uitdaging: Rheden CO2-neutraal in 2040?

Ons huidige totale energieverbruik in de hele gemeente Rheden is ongeveer 2800 terajoule. Omgerekend naar kilowatturen is dat 777 miljoen kWh. Om CO2-neutraal te worden moet al die energie 100% duurzaam worden. Dat willen we bereiken via ruwweg vier sporen/oplossingsrichtingen.

1. Besparen

De eerste en allerbelangrijkste stap is het besparen van ons huidige energiegebruik (2017: 2800 terajoule (TJ)). 40%, misschien wel 50% energiebesparing, daar zetten we op in!

2. Zon op dak

Hoe meer zonne-energie we van onze daken kunnen halen, hoe minder we straks in ons buitengebied hoeven te plaatsen. Het gaat hierbij dus om zonnepanelen op woningen en op bedrijfsdaken. Maximaal 10% van ons huidige energiegebruik denken we op dit moment hiermee in te kunnen vullen (±280.000 panelen). Overigens kunnen naast zonnepanelen ook zonnecollectoren voor verwarming op de daken worden geplaatst.

3. Duurzame warmte

Het grootste deel van ons huidige energieverbruik is de verwarming van onze woningen (meer dan 1/3). Een deel van de Rhedense woningen zal overschakelen op elektrische warmte middels warmtepompen. Het andere deel schakelt de komende jaren geleidelijk aan over op warmtenetten waarbij de warmte van diverse soorten bronnen afkomstig kan zijn: uit oppervlaktewater (bijvoorbeeld de IJssel of het Apeldoorns Kanaal), uit rioolwater, uit de bodem, van zonnecollectoren of van restwarmte van de industrie. Met de huidige stand der techniek en de hoeveelheid geschikte, duurzame biomassa ín Nederland denken we niet dat onze woningen de komende jaren verwarmd gaan worden met groengas of waterstof. Ook houtstook zal niet of nauwelijks een rol van betekenis gaan spelen. Hier kleven veel nadelen voor het milieu aan. Al met al denken we dat straks 25 à 30% van ons huidige energieverbruik van duurzame warmte afkomstig is.

4. Grootschalige opwek

10 à 15% blijft er dan over wat met grootschalige opwek gerealiseerd zou moeten worden, ofwel 300 à 400 TJ. Met de huidige generatie windmolens van 5 à 6 MW (opbrengst 17.500 MWh) zouden we daarvoor zes of zeven windmolens nodig hebben. Voor het alternatief zonnevelden hebben we dan ongeveer 100 hectare (= 1 km2) nodig. Ter vergelijking: dat zijn 100 projecten zoals De Bocht in Dieren!

Alleen maar windmolens of alleen maar zonnevelden is, onder andere vanwege onbalans op het elektriciteitsnet onwenselijk. Vanuit de netbeheerders wordt een verhouding van 50-50 geadviseerd. Of en hoe we deze oplossingsrichting de komende jaren precies gaan invullen wordt met onze gemeenteraad, met onze inwoners, maar ook in regionaal verband uitgewerkt.

Van ‘aardgasvrij-ready’ naar 100% aardgasvrij

Nog lang niet alle huizen in Rheden zijn op dit moment geschikt om helemaal van het aardgas af te gaan en daarmee CO2-neutraal. Dat komt omdat veel duurzame technieken, zoals elektrische warmtepompen of warmte uit de IJssel, pas effectief zijn als de woningen zo goed mogelijk zijn voorbereid op deze stap. Om ‘aardgasvrij-ready’ te zijn zullen deze woningen eerst maximaal geïsoleerd moeten worden, vol met zonnepanelen gelegd en de gaskookplaat is vervangen door een elektrische. Met deze stappen besparen we al zo’n 70 à 80% op ons gasverbruik.