Spring naar content

Burgerberaad G1000 Rheden

In alle gemeenten van Nederland wordt gewerkt aan maatregelen om CO2-neutraal te worden. We willen af van het gebruik van fossiele energie, zoals aardgas en aardolie. Want deze stoten veel CO2 uit en dat zorgt ervoor dat het klimaat verandert en onder andere dat de aarde opwarmt. Voor een duurzame leefwereld voor de komende generaties moeten we andere energiebronnen gebruiken, zoals energie van de zon, de wind of warmte uit de bodem. Ook voor het verwarmen van ons huis bijvoorbeeld.

Daarvoor moeten soms scherpe keuzes worden gemaakt, waarover de meningen van inwoners verdeeld zijn. In het belang van huidige en toekomstige generaties zullen we er toch uit moeten komen. Dat kan door samen in gesprek te gaan over wat we samen belangrijk vinden voor de toekomst. Als ondernemer, als werkgever, onderwijsinstelling of inwoner. Als huurder of als eigenaar van een koopwoning. Daarom gaat er in gemeente Rheden iets bijzonders gebeuren.

G1000Rheden

Inwoners en andere betrokkenen gaan met elkaar in gesprek om samen een koers uit te stippelen naar een gemeente die CO2-neutraal is in 2040. De onafhankelijke stichting G1000.nu is gevraagd dit zogenaamde G1000 Burgerberaad te organiseren.

500 mensen met elkaar in gesprek

Tijdens het G1000 Burgerberaad gaan 500 deelnemers uit de gemeente, die de hele samenleving vertegenwoordigen, met elkaar in gesprek. Zij werken aan een gezamenlijke visie en aan concrete voorstellen om de visie uit te werken. Een uitkomst van het burgerberaad is het Burgerakkoord. Dat Burgerakkoord bevat concrete voorstellen en wordt aangeboden aan alle partners van de G1000Rheden, dus ook aan de gemeente Rheden die als eerste de partnerovereenkomst tekende.

Om alle inwoners een kans te geven mee te doen, vindt er een loting plaats. De gelote inwoners krijgen binnenkort een brief met een uitnodiging om mee te doen. Naast de gelote inwoners (320 mensen), doen er werkgevers, onderwijsinstellingen, professionals, politici, ambtenaren en de zogenaamde vrijdenkers mee. Er is wel een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor mensen die zich aanmelden om als ‘vrijdenker’ mee te doen aan de G1000Rheden. De ‘vrijdenker’ heeft dan een speciale rol tijdens de dialoog. Vrijdenkers kunnen zich vanaf half mei aanmelden om mee te doen.

Foto: Inspiratiecafé burgerberaad in Ons Huis te Rheden

Partner worden

Organisaties voor wie de uitkomsten van belang zijn, kunnen zich verbinden aan het initiatief door partner te worden. Op die manier worden zij betrokken bij het proces, en kunnen zij zich inzetten om het Burgerakkoord te helpen realiseren.

Machtsvrije dialoog

Om een ‘machtsvrije’ dialoog te kunnen voeren, en de uitkomsten niet vooraf of tussentijds te beïnvloeden, hanteert G1000 een aantal voorwaarden, zoals bijvoorbeeld dat de stem van elke deelnemer even zwaar telt, de deelnemers de onderwerpen bepalen waarover gesproken wordt, het ‘hele systeem’, dus de hele gemeenschap, meedoet en transparantie in proces en over inhoud. Met de ondertekening van de partnerovereenkomst verbindt Gemeente Rheden zich als gelijkwaardige partner aan de stichting.

G1000.nu stelt zich voor

De gemeenteraad heeft afgelopen najaar tijdens het Raadscafé al kennis kunnen maken met Stichting G1000.nu en kunnen ervaren hoe een burgerberaad werkt. En recent hebben er inspiratiecafés voor genodigden en een ambtenarencafé plaatsgevonden. Stuk voor stuk waren het bijeenkomsten waar de deelnemers enthousiast meededen en de werking van een burgerberaad als zeer prettig en constructief werd ervaren.

Op www.g1000.nu leest u alles over de stichting en op www.g1000rheden.nl leest u alle informatie over het burgerberaad in Rheden.