Spring naar content

Privacyverklaring

Watisjouwrheden.nl, onderdeel van Gemeente Rheden, verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. In deze privacyverklaring geven wij aan hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Adresgegeven: zie adres gemeente Rheden op de website van Gemeente Rheden.
Telefoonnummer: (026) 49 76 911
E-mailadres: duurzaamwonen@rheden.nl

Wetgeving

Wij verwerken voor verschillende doeleinden uw persoonsgegevens. Daarbij zijn wij gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene Verordening

Gegevensbescherming (UAVG) en specifieke wet en regelgeving. Het verwerken van persoonsgegevens dient te gebeuren op basis van een wettelijke grondslag zoals vermeld in de AVG, namelijk:

– Toestemming
– Overeenkomst
– Wettige verplichting
– Vitaal belang
– Algemeen belang
– Gerechtvaardigd belang.

Wijze van verwerking

Watisjouwrheden.nl gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij verwerken alleen persoonsgegevens indien wij ons kunnen beroepen op een van de wettelijke grondslagen. In ons geval zullen we ons veelal beroepen op de grondslagen gerechtvaardigd belang en toestemming.


Wij verwerken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld (doelbinding) en verwerken daarbij niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk (dataminimalisatie). Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om het doel te realiseren en hanteren veelal de wettelijke bewaartermijnen.

Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, nemen wij passen passende maatregelen om verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang en openbaarmaking tegen te gaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om bepaalde diensten aan u te kunnen bieden en om te voldoen aan specifieke wetgeving verwerken wij uw persoonsgegevens. In de meeste gevallen zullen wij onderstaande gegevens van u verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Contactgegevens (telefoonnummer/e-mailadres)
– Eventuele persoonsgegevens en beeldmateriaal door uzelf aangeleverd.

Toestemming

Wanneer u een verhaal instuurt om te delen op deze website, ter inspiratie van gemeentegenoten, geeft u daarmee toestemming aan gemeente Rheden voor het openbaar publiceren van uw verhaal en foto’s op de website www.watismijnrheden.nl.
Hierbij worden op basis van uw toestemming ook persoonsgegevens gepubliceerd, namelijk uw voornaam, woonplaats en eventuele persoonsgegevens die in het verhaal of op de foto’s staan.

Houd er rekening mee dat het enkel is toegestaan om uw eigen persoonsgegevens te laten publiceren. Het is dus niet toegestaan om persoonsgegevens van anderen dan uzelf in uw verhaal te plaatsen. Ook mogen op eventuele foto’s die u instuurt geen persoonsgegevens van anderen dan uzelf zichtbaar zijn.

U heeft te allen tijde het recht om de toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Indien u de toestemming wenst in te trekken, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar duurzaamwonen@rheden.nl. Uw verhaal zal dan binnen vijf werkdagen van worden verwijderd van de website.

Uw Rechten

Op basis van de AVG heeft u als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van ons, namelijk:
– Recht op inzage (Art. 15 AVG);
– Recht op rectificatie (Art. 16 AVG);
– Recht op vergetelheid (oftewel gegevenswissing) (Art. 17 AVG);
– Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG);
– Recht op dataportabiliteit (Art. 20 AVG);
– Recht op bezwaar tegen verwerkingen (Art. 21 AVG);

U kunt zich op een van de bovenstaande rechten beroepen.
Op de website van gemeente Rheden kunt u meer informatie vinden over de wijze waarop u een verzoek in kunt dienen.

Contact

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen met de functionarisgegevensbescherming van de gemeente Rheden via fg@rheden.nl.