Spring naar content

Participatie van inwoners en andere betrokkenen bij initiatieven

Als er bij jou in de buurt een initiatief is voor een zonneveld of windmolen(s), zijn daar meerdere partijen bij betrokken: de initiatiefnemer, de gemeente en jij als inwoner, samen met andere belanghebbenden.

Betrokken partijen en beleid

Initiatiefnemer

Met de initiatiefnemer bedoelen we de partij die de taak op zich neemt om de windmolen of zonnepark ook werkelijk te gaan bouwen. Dat kan een energieteam zijn, bestaande uit bewoners en een energiecoöperatie of een commerciële partij die het project opzet.

Belanghebbenden

Met belanghebbenden worden de mensen bedoeld die in de buurt van het initiatief wonen, bedrijven in de buurt en partijen die voor een belang staan zoals natuur. De gemeente wil dat tijdens zo’n project de samenwerking tussen de initiatiefnemer, de belanghebbenden en de gemeente goed verloopt.

Beleid

Daarvoor stelt de gemeente, in samenspraak met belanghebbenden een Beleidskader op. Hierin wordt vastgelegd hoe de belanghebbenden bij een project betrokken kunnen worden en inbreng kunnen hebben. En hoe de omgeving zo mogelijk ook kan profiteren van een zonneveld of windmolen(s). Dit noemen we projectparticipatie.
Daarnaast beschrijven we wat we van een initiatiefnemer verwachten en wat de inwoners van de gemeente kunnen verwachten. Naar verwachting wordt dit Beleidskader op dinsdag 8 juni 2021 vastgesteld door gemeenteraad van Rheden.

Uitgangspunten

Er kunnen hele grote verschillen tussen initiatieven zijn. Een initiatief voor grote windmolens op een plek waar veel belangen spelen vraagt een hele andere samenwerking dan een klein zonneveld op een plek die niet gevoelig ligt. De aanpak is dus maatwerk. Toch is er wel een aantal algemeen geldende uitgangspunten:

 1. Als er een initiatief is voor een zonneveld of windmolen(s) moeten de belanghebbenden vroegtijdig en goed worden geïnformeerd, mee kunnen denken en invloed kunnen uitoefenen op de te nemen besluiten.
 2. De samenwerking tussen de partijen kenmerkt zich door openheid en redelijkheid.
 3. Er is voldoende ruimte voor belanghebbenden om gehoord te worden over en invloed te hebben op de ruimtelijke en maatschappelijke inpassing en de financiële participatie.

We willen voorrang geven aan initiatieven vanuit de lokale samenleving: door en voor onze inwoners. Andere initiatieven dan lokale initiatieven sluiten wij niet uit.

Fasen

Bij een initiatief voor een zonneveld of windmolen(s) zijn er 3 fasen.

De fasen bij het plaatsen van windmolens of zonnevelden (Het tijdspad en fasen zijn is een indicatie en kunnen geen rechten aan worden ontleend)

Fase 1 Idee en globale toetsing (meestal 3 tot 6 maanden)

Een initiatiefnemer geeft bij de gemeente aan een project te willen realiseren.
Er volgt een globale toetsing.

Uiterlijk direct nadat de gemeente heeft aangegeven dat het initiatief kans van slagen heeft, moet de initiatiefnemer de belanghebbenden informeren over de (dan nog globale) plannen.

Fase 2 Onderzoek en samenwerking (meestal 1 tot 2 jaar)

 • De initiatiefnemer organiseert de samenwerking met de belanghebbenden. Zeker bij grotere projecten wordt een omgevingsraad ingericht, die bestaat uit belanghebbenden. De omgevingsraad is in veel gevallen het eerste aanspreekpunt voor de initiatiefnemer. Bijvoorbeeld voor het informeren en betrekken van de omgeving.
 • In deze fase bespreekt de initiatiefnemer met de belanghebbenden:
  – Hoe het zonneveld of de windmolen(s) het beste kunnen worden ingepast in de omgeving.
  – Hoe de omgeving ook kan delen in de lusten (opbrengsten) van een project, dus ook financieel kan participeren.

Het streven van de gemeente is dat er bij initiatieven minimaal 50% lokaal eigenaarschap wordt gerealiseerd. Daarnaast kan in overleg met de omgevingsraad ook naar andere mogelijkheden worden gekeken om een deel van de opbrengsten ten goede te laten komen aan de omgeving. Dit kan zowel in de vorm van financieel voordeel voor omwonenden als in de vorm van een bijdrage aan de kwaliteit van de omgeving. Bijvoorbeeld voor de realisatie van een buurthuis of natuurherstel.

Fase 3 Beoordeling en besluitvorming (meestal 1 tot 2 jaar, bij grote projecten 3 tot 5 jaar)

 • De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over het project. Daarbij weegt zwaar mee of de belanghebbenden voldoende bij het project zijn betrokken zoals beschreven bij Fase 2.
 • Belanghebbenden kunnen bij de raad inspreken.
 • De raad neemt een besluit. Inwoners en belanghebbenden kunnen in beroep gaan tegen dit besluit.
Meer informatie en vragen

Heeft u een vraag of opmerking over hoe we in de gemeente Rheden de samenwerking bij initiatieven voor zonnevelden en windmolens willen organiseren, dan kunt u een e-mail sturen naar: duurzaamwonen@rheden.nl

Meer informatie over de samenwerking bij een initiatief voor een zonneveld of windmolen(s):