Spring naar content

Rheden kan volgende stap in klimaataanpak zetten

De gemeenteraad in Rheden heeft woensdagavond ingestemd met het beleidskader Energie & Landschap en het beleidskader Samen Energie Opwekken. Ook stemde de raad in met het RES bod 1.0. Hiermee kan een volgende stap gezet worden om ruimte te geven aan kleinschalige wind- en/of zonprojecten. Voor grootschalige projecten wordt de komende 2 jaar nader onderzoek gedaan naar wat wel en niet mogelijk is. Gedurende die periode worden aanvragen daarvoor niet in behandeling genomen. Over de resultaten van het onderzoek en de gevolgen hiervan voor de verkenningsgebieden neemt de gemeenteraad in 2023 bij het RES bod 2.0 een besluit.

Met het vaststellen van de kaders liggen gemeentelijke uitgangspunten en wensen voor de opwek van duurzame energie vast. Lokale belangen zijn geborgd en initiatieven kunnen aan heldere criteria worden getoetst. In alle gevallen neemt de raad uiteindelijk een besluit over specifieke en definitieve locaties bij de behandeling van de wijziging van het bestemmingsplan.

Versnippering en Burgerforum

Het aangenomen amendement ‘Energietransitie; voorkom onnodige schade’ leidt tot een opdracht aan het college van B&W om het instrument burgerforum verder uit te werken. Zo’n forum moet zorgen voor een gedragen uitwerking van het klimaatbeleid waarbij de focus ligt op de vastgestelde klimaatdoelen. Het uitgewerkte voorstel hiervoor moet in november 2021 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering bleek dat de partijen nog uitgebreid met elkaar moeten debatteren over hoe zo’n forum eruit moet zien en welke rol en bevoegdheid het krijgt.
Daarnaast wil de gemeenteraad dat het college een visie opstelt om ‘versnippering’ van het landschap door een stapeling van (kleinschalige) projecten. Ook daarover wil de raad dan in november een besluit nemen. Hoewel het college in het huidige besluit voldoende aanknopingspunten ziet om ieder initiatief op een goede wijze te kunnen beoordelen hoe het zicht verhoudt tot het landschap, is zij bereid om deze nog een keer helder aan de Raad voor te leggen om de zorgen hierover weg te nemen.

Belang van betrekken inwoners

Met het vaststellen van de beleidskaders zijn initiatiefnemers verplicht om belanghebbenden te informeren, een omgevingsraad aan te stellen en gebiedstafels te organiseren. Zo worden bewoners en andere belanghebbenden actief betrokken en kunnen ze invloed uitoefenen op de te maken keuzes. In het projectplan dat de initiatiefnemer opstelt moet staan dat er naar 50% lokaal eigendom wordt gestreefd en hoe dit bereikt kan worden. Het college onderstreept het belang van lokaal eigendom maar wil geen harde lijn plaatsen of eis stellen aan het percentage lokaal eigendom om meerdere redenen. Zo moeten er uiteraard voldoende inwoners zijn die willen en kunnen meedoen en moet er maatwerk mogelijk zijn als bijvoorbeeld 45% lokaal eigendom wel gehaald kan worden. Uiteindelijk is het uiteraard ook de bedoeling dat de gestelde klimaatdoelen gehaald worden en daar draagt ieder project aan bij.  De gemeenteraad toetst bij de uiteindelijke aanvraag van de omgevingsvergunning of aan alle voorwaarden is voldaan. Is dat het geval? Dan geeft de raad een ‘Verklaring van geen bedenkingen’ af.

Wat kan wel en niet tot 2023

De komende twee jaar is het niet mogelijk om windturbines en grootschalige zonnevelden te plaatsen. 2 hectare geldt als scheidslijn tussen kleinschalige en grootschalige grondgebonden energie-opwek. Hiervan kan worden afgeweken als er landschappelijke argumenten zijn of bij groot draagvlak onder inwoners. Voorbeelden zijn de lopende initiatieven: oksel A348, De Beemd Velp en het talud bij diverse op- en afritten van de A348.
Bij het Soerens Broek – Spankeren is het wel mogelijk om kleinschalig energie op te wekken door zon en zijn kleine windmolens op boerenerven mogelijk. In het gebied De Beemd – Velperwaarden is het niet mogelijk om in de uiterwaarden energie op te wekken door zon en wind. Op de Beemd zelf tot aan de A348 is het wel mogelijk kleinschalige opwek door zon te realiseren. Ook, als de raad daartoe besluit, voor initiatieven die iets meer dan 2 ha groot zijn.

Wethouder Dorus Klomberg van duurzaamheid en klimaat: “Ik ben blij dat de raad heeft ingestemd met de belangrijke volgende stap in onze klimaataanpak. Deze kaders voor grondgebonden opwek zijn ook belangrijk om rust te creëren. Zo wordt duidelijk wat niet kan en wat eventueel wel. Ook de manier waarop we inwoners betrekken bij projecten en de manier waarop we verder gaan samenwerken in de RES zijn nu door de raad bekrachtigd.
En waar ik zeker ook heel blij mee ben, is de opdracht om het instrument burgerforum verder uit te werken. We willen dit inzetten om onze inwoners ruimte te geven om richting te geven aan hoe de klimaatopgave er in onze gemeente verder uit zou moeten zien. Wat kunnen we in Rheden doen aan besparen en opwekken en welke uitgangspunten voor het HOE geven inwoners ons mee?”

Samen over op duurzame energie

Tijdens dezelfde raadsvergadering stemde de gemeenteraad ook in met het RES bod 1.0. In dit bod staat een set regionale afspraken over onder andere ruimtelijke kwaliteit, participatie, samenwerking en warmtebronnenverdeling. In dit bod staat tevens dat de regio de voorkeur heeft voor groepering van windturbines in een cluster of lijnopstelling. En de gemeente verbindt zich met dit besluit aan de verplichting om in 2030 0,022 TWh te realiseren met zon op grote daken en 0,001 TWh met het project De Bocht in Dieren en gaan we de komende jaren de verkenningsgebieden Spankeren en de Beemd-Velperwaarden nader verkennen.