Spring naar content

Rheden kan aan de slag met warmtetransitie

De Warmtetransitievisie Rheden is unaniem door de raad vastgesteld op dinsdag 20 april. In de warmtevisie staat een eerste richting beschreven waarom, waar, wanneer en hoe we de komende jaren van het aardgas af kunnen gaan. De eerste belangrijke tussenstap is 2030, waar we, in lijn met het landelijk streven,  de eerste 3 á 4.000 woningen van het aardgas af willen hebben. In de tussenliggende periode besteedt de gemeente veel aandacht aan het energiezuiniger maken van woningen en het meenemen van de inwoners van Rheden in de warmtetransitie.

De gemeente heeft de ambitie uitgesproken om in 2040 CO2-neutraal en daarmee ook aardgasvrij te zijn. Om dat te kunnen bereiken is het vooral belangrijk dat we met zijn allen zoveel mogelijk besparen en isoleren. Want hoe minder energie we verbruiken hoe minder nog nodig is. Isoleren is dan ook een belangrijk onderdeel van de Warmtevisie Rheden.

Kansrijke buurten

De warmtevisie is opgesteld om richting te geven aan waar, wanneer en hoe de gemeente Rheden de komende jaren geleidelijk aardgasvrij kan worden. Het is een eerste stap en het echte werk begint eigenlijk pas nu.
Aan de hand van een uitgebreide analyse zijn vier wijken als kansrijk bestempeld om binnen nu en tien jaar van het aardgas te gaan. Dat zijn Dieren-West, Dieren-Noord boven de spoorlijn, het dorp Rheden en Velp-Zuid beneden de spoorlijn. In die analyse is onder andere gekeken naar de aanwezigheid van natuurlijke momenten, de technische mogelijkheden, de aanwezigheid van alternatieve warmtebronnen, initiatieven in de samenleving en het aandeel corporatiewoningen.

Starten met Dieren-West

Omdat veel inwoners in Dieren-West al actief zijn op het gebied van de energietransitie en zich daarin ook verenigd hebben, gaat de gemeente als eerste met deze wijk aan de slag. Samen met inwoners en andere stakeholders kan nu gewerkt worden aan een zogenaamd Wijk UitvoeringsPlan (WUP). In het WUP komt straks te staan welke woningen en straten in een buurt echt geschikt zijn en met welke techniek de stap naar aardgasvrij gezet wordt. En ook niet onbelangrijk; wat dit allemaal gaat kosten. Over dat laatste zijn er nog veel zorgen bij inwoners en raadsleden. En juist daarover is nog niet veel te vertellen. Wel wordt in aanloop naar het WUP ook meegedaan aan een internationaal project, gefinancierd door de EU, waarin de mogelijkheden worden onderzocht voor aantrekkelijke financieringsconstructies. Daarmee moet het straks ook voor minder kapitaalkrachtige inwoners mogelijk worden om hun woning van het aardgas af te krijgen. Wethouder Klomberg verwacht verder dat ook het Rijk zijn rol hierin ook gaat pakken en gemeenten meer helderheid gaat geven over welke middelen vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld.

De raad blijft warmtetransitie nauw volgen

Omdat de warmtetransitie voor iedereen nieuw is, is door wethouder Dorus Klomberg  toegezegd het eerste Wijk UitvoeringsPlan aan de gemeenteraad voor te leggen. Zowel de raad als de wethouder zijn het er over eens dat er een leerproces doorlopen moet worden, waarin samen optrekken en open en eerlijk communiceren belangrijk is. Wethouder Dorus Klomberg: “De gemeenteraad stelde goede vragen en ik ben blij dat de voorgelegde documenten en de antwoorden leiden tot een positief besluit over de Warmtevisie Rheden. Nu kunnen we samen met onze inwoners daadwerkelijk aan de slag naar een gasloos Rheden.”

Nu kunnen we samen met onze inwoners daadwerkelijk aan de slag naar een gasloos Rheden.

Dorus Klomberg, wethouder